8333 -Οίνοΐ)ργική Εταιρία Κεφαλληνίας. Πρακτικά τής διοικητικής Επι- τροπής. Τελευταία συνεδρίασις τής πρώτης διετίας. Τη 10/22. 'Απριλίου 1860. [έν τέλει:] Τυπογραφεΐον «ή Κεφαλληνία». Είς 8ον, σ. 8. ΔΛΚ—. *

Οινουργική Εταιρία Κεφαλληνίας.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Οινουργική Εταιρία Κεφαλληνίας.