8332. - Ό ζητών να νυμφευθη. Μυθιστόρημα Γ. Παύλου Κόκκου. Με- ταφρασ\ίέν έκ τοΰ Γαλλικού. 'Υπό * * -* Και Έκδιδόμενον υπό Γ. Α. Δαμιανού. — «Καιρός παντι πράγματι»—Έν Σμύρνη. Έκ τής τυπογραφίας Δαμιανού. 1860. Είς 12ον μικρόν, σ. 110, μετά προτασσομένης ξυλογραφίας, έκτος κειμένου. Τοΰ Paul de Kock. ΑΧΛ—. *
Γ. Παύλου Κόκκου

Ό ζητών να νυμφευθή

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ό ζητών να νυμφευθή