8331. Ό έρως και ή γυνή υπό τής {ιπο κομήσσης Δάξ μετάφρασις Κ. Βαρ- βάτη, εκδοσις άναλώμασιν Έμ. Γεωργίου. 'Αθήναι τυπογραφεΐον ή Καρτερία 1860. Είς 16ον, σ. 101. ΪΓ]ς Gabrielle - Anne de Courtiras Dash. Κουμανούδης 8, 16. *
κομήσσης Δάξ | Κ. Βαρ-βάτη

Ό έρως και ή γυνή

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ό έρως και ή γυνή