8329· — Ό Ελληνικός άγων. ήτοι Σύντομος και ακριβής έξιστόρησις των μεγάλων θυσιών, παθημάτων και λαμπρών κατορθωμάτων τών Ελλήνων κατά ξηράν και θάλασσαν, απ' αρχής μέχρι τέλους τοΰ υπέρ αυτονομίας αγώνος. Προς χρήσιν δλων τών τάξεων τοΰ λαοΰ, ιδίως δε τής εις τά δημοτικά σχολεία φοιτώσης νεολαίας, υπό 22. Α. Έν 'Αθήναις κατά μήνα Αυγουστον 1859. Έν 'Αθήναις εκ τοΰ τυπογρα- φείου Κ. Άντωνιάδου. 'Απέναντι τής Ρόμβης, αριθ. 177. 1860. Είς 8ον, σ. 8'+ 99. ΓΕΝ. Ind. 314, IEEE 37, Φ2Π—. *

Ό Ελληνικός άγων.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ό Ελληνικός άγων.