8328. -Ό Γεροστά&ης η αναμνήσεις της παιδικής μου ηλικίας, ύπό Λέοντος Μελά.— «Κειμήλια έσθλά και νέοισι χρήσιμα.» (Εύριπίδου)—Έκδοσις δευτέρα. Έν 'Αθήναις, έκ τοΰ τυπογραφείου Σ. Κ. Βλαστοΰ. (Κατά την όδόν Έρμου, αριθ. 212). 1860 Εις 8ον, φ. 2 ά. ά. + σ. 399 + 1 ά. ά. Πρβλ. αριθ. 7658. ΕΒΕ. ΓΙΑΙΔ. 549 και Ν. Φ. 787.
ΛέοντοςΜελά.—

Ό Γεροστάθης η αναμνήσεις της παιδικής μου ηλικίας

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ό Γεροστάθης η αναμνήσεις της παιδικής μου ηλικίας