8327. - Ό γαμήλιος έρως. 'Υπόμνημα ιστορικόν ύπό Μ. Γυζώτου. Μετα- φρασθέν δε εκ τοΰ γαλλικοΰ ύπό Α. Θ. Κώσσν?. — «'Τ is done!-------- Remembrance too!» Byron - Hours of idlenee).—Έν'Αθήναις, τύποις Γεωργίου Καρυοφυλλη (Κατά την όδόν Νικία αρθ. 74.) 1860 Εϊς 8ον, σ. 83. ΓΕΝ. MGI, 1052, ΦΣΠ-. *
Μ. Γυζώτου

Ο γαμήλιος έρως.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ο γαμήλιος έρως.