8324. -- Ό "Αγιος Τάφος. Διατριβή αυτοσχέδιος υπό Θ. Τιμαγένους. Έν Σμύρνη, Έκ τοΰ τυπογραφείου της 'Αμάλθειας. 1860. Εις 8ον, σ. 44. Έξετυπώθη συγχρόνως έν Νέα Άποθήκχ) ωφελίμων και τερπνών γνώσεων (1860). ΒΚΧ 9459. #-
Θ. Τιμαγένους

Ό Άγιος Τάφος. Διατριβή αυτοσχέδιος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ό Άγιος Τάφος. Διατριβή αυτοσχέδιος