8323. -- Νομολογία τών πολιτικών και εμπορικών αποφάσεων τοΰ 'Ανωτάτου- Συμβουλίου της Δικαιοσύνης. "Ετος 1860. Κέρκυρα, Έν τφ τυπογραφείω της Κυ- βερνήσεως. Εις 8ον, σ. 673 + ζ'. ΔΒΚ-, ΑΕΚ-. *

Νομολογία

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Νομολογία