8320. - Νέον φυλλάδιον τοϋ Άμπούτ. Μετάφρασις ύπό * * * Έν Άθή- ναις, τιίποις Γ. Καρυοφΰλλη. 1860. Εις 8ον, σ. 24. Ψευδότιτ?.ος : Ή Πρωσσία κατά τό 1860. ΓΕΝ. East. Qu. 544. *
* * *

Νέον φυλλάδιον του Αμπούτ.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Νέον φυλλάδιον του Αμπούτ.