8319. — Νέον Λεξικόν Γάλλο - έλληνικόν προς χρήσιν τών εκπαιδευτηρίων ύπό Κ. Βαρβάτη άφιερωΟέν τώ Μεγαλειότατοι) Αύτοκράτορι τών Γάλλων Ναπολεοντι Γ. 'Εκδοθέν αναλώμασι Γ. Στ. Γεωργαντά. Μέρος Α'. Α - D. Έν 'Αθήναις παρά τώ Γ. Στ. Γεωργαντά. 1860. Εις 8ον μέγα. σ. 640. Τό δεύτερον μέρος, δνευ προμετωπίδος (Ε-Ε), σ. G41 - 1359. Έτίσης τό τρίτον μέρος (Μ - Q) σ. 1361 - 2108. Τό δέ τέταρτον μέρος (R - Ζ) έχει διάφορον τίτλον, τον εξής: Νέον Λεξικόν Γαλλοελληνικόν ύπό Κιοναΐαντίνοί) Βαρβάτη· Άφιερωθέν προς τήν Αύτοϋ Μεγαλειότητα τόν Αυτοκράτορα τών Γάλλον Ναπολέοντα Γ'. Μέρος τέταρτον Κ - Ζ Nouveau di- ctionnaire Frai^ais - Orec nioderne par Constant in Varvati dedie a Sa Majeste I'Enipereur des Prancais Napoleon III. Quatrierue partie. R-Z 'Εν 'Αθήναις παρά τφ Γ. Στ. Γεωργαντά. 1860. Εις 8ον μέγα, φ. 1 α. ά. + σ. 2119-2874. ΕΒΕ. ΓΑ. 197*. *
Κ. Βαρβάτη

Νέον Λεξικόν Γάλλο - ελληνικόν

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Νέον Λεξικόν Γάλλο - ελληνικόν