8317. - Νέον έτος 1860. Προς τους κ. κ. Άναγνώστας τοϋ 'Αναγνωστηρίου της Βουλής, [κάτω:] Ό Κλητήρ----- Μφ. 0.1a Χ 0.22. Στίχοι. ΓΕΝ—. *

Στίχοι

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Στίχοι