8316. Νέον έτος 1860. Κύριοι συνδρομηταί τοϋ Αιώνος, [κάτω:] Ό Δια- νομεϋς τοϋ Αιώνος Νικόλαος Π:3:μ:3^ς. Μφ. 0.24 Χ 0.32. Εις πεζόν. ΓΕΝ—. *

Εις πεζόν.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Εις πεζόν.