8310.- Νεκρολογία [κάτω:] Κέρκυρα, την 13 'Οκτωβρίου τοΰ 1860, ε. έ. Τυπογραφεΐον ή Ίονία. Μφ. εις 4ον. Νεκρολογία — πυρίδωνος Βροκίνη ύπό Μιχαήλ Δεσύλα. Legrand 2129. *
Μιχαήλ Δεσύλα

Νεκρολογία

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Νεκρολογία