8307. - Νέα Μέθοδος προς ταχεΐαν και εϋκολον έκμάθησιν της Γαλλικής Γλώσσης. Συνταχθείσα μεν Γερμανιστί ύπό D. F. Ahn. Καθηγητού της Φιλοσοφίας, Μεταφρασθεΐσα δε εις την κα-9αρεύουσαν νεο-ελληνικήν γλώσσαν έκ της 113ης εκδό- σεως τοϋ πρωτοτύπου Γερμανικού κειμένου και γραμματικοΐς τε και συντακτικοϊς κα- νόσι πλουτισθεΐσα Ύπό Ευαγγέλου Παπαναστασίου Διδάσκοντος έκ τφ κατά την Σμύρνην Γυμνασίω. Προς χρήσιν τών σπουδαστών της γαλλικής γλώσσης.—«II faut - - - - et facile.» Girard.—Έν Σμύρνη, έκ της τυπογραφίας Π. Μαρκοπούλου. (Εν- τός της Ευαγγελικής Σχολής Άριί). 17). 1860. Εις 8ον, σ. η'+ 192. MSH 2360, ΠΓ2 1546.
D. F. Ahn.

Νέα Μέθοδος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Νέα Μέθοδος