8306.- Μετάφρασις από τοϋ Βουλγάρικου—Άπάντησις εις τον λόγον τοϋ Κυρίου Σ. Καραθεοδωρή. [εν τέλει:] 1860 Χ. Η. Χ. ΔΝM. MINCOOΔY. Εις 8ον, σ. 67. ΕΒΕ.Θ. 9052 Ν. *
Χ. Η. Χ. ΔΝM. MINCOOΔY.

Απάντησις

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Απάντησις