8305·-Μεταφράσεις 'Ελληνικών δραμάτων υπό Α. Ρ. Ραγκαβή, ϊοφο- κλέους; 'Αντιγόνη.—'Αριστοφάνους Νεφέλαι, Ειρήνη, "Ορνιθες, Άθήνησι, τύποις Χ. Νικολαΐδου Φιλαδελφέως (Παρά τη Πύλη της 'Αγοράς, αριθ. 420). 1860 Εις 8ον, σ. π + 424. ΕΒΕ. Ε. Φ. 11672. -Χ-
Α. Ρ. Ραγκαβή

Μεταφράσεις Ελληνικών δραμάτων

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Μεταφράσεις Ελληνικών δραμάτων