8304. — Μελέται Περί προαγο>γής της επιστήμης και των γραμμάτων εν γέ- νει εν Ελλάδι, την γένεσιν λαβοϋσαι έκ της αφ' ημών εις ουρανούς μεταστάσεως τοϋ άοιδίμου θεοκλήτου Φαρμοκίδου. Εις 8ον, σ. 64. "Ανευ έτους, άλλα πιΟανώταια τφ 1860. ΓΕΝ. Κ· G·, 815. *

Μελέται Περί προαγωγής της επιστήμης και των γραμμάτων εν γένει εν Ελλάδι

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Μελέται Περί προαγωγής της επιστήμης και των γραμμάτων εν γένει εν Ελλάδι