8302.-Λωτοφάγοι. 1860. Εις 8ον, σ. 23. 'Εν σ. 2: Cantabrigiae: Preli Academici typis excudebat C. J. Clay, A. M. Περιέχει τό άγγλικόν κείμενον ποιήματος τοΰ Alfred Tennyson, μετ' εμμέτρου έναντι ελληνικής με- ταφράσεως ύπό Lyttelton. ΓΕΝ. Gr. cl. 5526-1 ¦ #¦

Λωτοφάγοι.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Λωτοφάγοι.