8301.-Λυσις φιλοσοφική επί τοΰ προβλήματος τοΰ 'Ανθρωπίνου Προορι- σμοϋ Εις ταύτόν τη θρησκευτική συμπίπτουσα. Έκφωνηθεΐσα έν τώ Έλληνικώ Λυ- κείω Σπυρίδωνος Πατμίου Πέραν Κωνσταντινουπόλεως Ίδρυμένφ. Την 17 'Ιουλίου τοΰ 1860, ήμέραν τών εξετάσεων. — "Οταν δε ελθη - - - - την άλήθειαν. (Ίωάν. Κ. ις-'· 13.)—Έν Έρμουπόλει Σΰρου, τΰποις Γ. Μελισταγοΰς Μακεδόνος. (Όδός 'Αγο- ράς αριθ. 673.) 1860. Εις 8ον, σ. ς' + 7-31. ΒΚΧ 2510, ΔΒΠ 541, ΜΒΑ 1881, ΜΠΑ-, 1ΜΚ-, ΕΒΣ. ΦΑΣ. 30. *

Λύσις φιλοσοφική επί του προβλήματος του Ανθρωπίνου Προορισμού

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Λύσις φιλοσοφική επί του προβλήματος του Ανθρωπίνου Προορισμού