8299. Λόγος της 20 Μαΐου 1860. Περί Κράτους Έν 'Αθήναις, εκ τοΰ τυ- πογραφείου Χ. Ν. Φιλαδελφέως. (Παρά τχ\ Πΰλη της'Αγοράς, αριθ. 420). 1860. Εις 8ον, σ. 20. Τοϋ Γ. Τερτζέτη. ΓΕΝ. Κ. G. 489, ΒΚΧ 9250. -Η-
Γ. Τερτζέτη

Λόγος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Λόγος