8298. - Λόγος επί της ενάρξεως τών ενιαυσίων εξετάσεων τοϋ Γυμνασίου Ναυπλίας εκφωνηθείς την 6 'Ιουνίου 1860 υπό τοΰ γυμνασιάρχου Χ. ΙΙαμπούκη.Έν Ναυπλίω, εκ της τυπογραφίας Κωνσταντίνου Ίωαννίδου. 1860. Εις 8ον, σ. 16. ΒΚΧ 861. *
Χ. ΙΙαμπούκη

Λόγος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Λόγος