8295- — Λόγος επιτάφιος είς το ιερόν μνημόσυνον τοΰ άοιδίμου Κωνσταντί- νου Εύθυβούλου Καθηγητοϋ της Φιλοσοφίας έν τη Μεγάλη τοΰ Γένους Σχολή. Εκ- φωνηθείς έν τφ κατά Χάλκην Ίερφ Ναφ τοΰ Αγίου Νικολάου τήν κς"' 'Ιουλίου αωνθ'. Ύπό Γρηγορίου 'Ιεροδιακόνου Γώγου τοϋ Λεσβίου Διδάκτορος της Θεολογίας. Ίε- ρουργοϋντος τοΰ Σεβασμιωτάτου καΐ Σοφωτάτου Μητροπολίτου Σταυρουπόλεως Κων-
Γρηγορίου 'Ιεροδιακόνου Γώγου τοϋ Λεσβίου

Λόγος επιτάφιος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Λόγος επιτάφιος