8293.'— Λόγος επικήδειος εις τον έν μακαρία τη λήξει διδάσκαλον Ίωάννην Δράμεσην, εκφωνηθείς τη ιγ' Αύγουστου 1860 έν τφ έπ' ονόματι τοϋ αγίου Νικο- λάου ναφ της Μητροπόλεως Ζακύνθου ύπό Κωνσταντίνου Ίερομ. Στρατούλη Διευ- θυντού τοΰ Λυκείου. Έν Ζακύνθφ. Τυπογραφεΐον ό Παρνασσός Σεργίου Χ. Ρα- φτάνη. 1860. Είς 8ον, σ, 8. ΛΖ—. -*
Κωνσταντίνου Ίερομ. Στρατούλη

Λόγος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Λόγος