8292. - Λόγος, έκφωνητ^εις ύπό τοϋ κυρίου Θ. Καρούσου, Μνημόσυνου τε- λουμένου έν τφ Ναφ τοϋ Σωτήρος υπέρ τοϋ άοιδήμου Α. Μεταξά. Έν Κεφαλληνία. Τυπογραφεΐον «Ή Κεφαλληνία». 1860. Είς 8ον, σ. 15. ΑΕΚ—, ΔΑΚ—. *
Θ. Καρούσου

Λόγος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Λόγος