8289. - Λόγος εκφωνηθείς υπό Αλεξάνδρου Λυκούργου, Έν τφ Α'. Κοιμη- τηρίφ τών 'Αθηνών τη κ' Φεβρουαρίου 1860, α' Σαββάτφ τών νηστειών. Είς το υπό τοΰ Δήμου τών 'Αθηναίων τελεσθέν μνημόσυνον τών κεκοιμημένων. Έν 'Αθήναις Τΰποις Χ. Νικολαΐδου Φιλαδελφέως. (Παρά τη Πύλη της 'Αγοράς αριθ. 420.) 1860. Είς 8ον σ. 15. ΕΒΕ. Β Ε.Ι. 697. Τ *
Αλεξάνδρου Λυκούργου

Λόγος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Λόγος