8288. - Λόγος εκφωνηθείς ύπό 'Αλεξάνδρου Λ. Λυκούργου, Έκτακτου Κα- θηγητοΰ τής Θεολογίας Έν τω Όθωνείω Πανεπιστημίω Κατά την εναρξιν τών θεο- λογικών αύτοΰ παραδόσεων Τη δ' Νοεμβρίου 1860. Άθήνησι, τΰποις Χ. Νικολαΐδου Φιλαδελφέο>ς (Παρά τη" Πύλη τής 'Αγοράς, αριθ. 420). 1860.
Αλεξάνδρου Λ. Λυκούργου

Λόγος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Λόγος