8287. Λόγος εκφωνηθείς παρά τοΰ κυρίου Στεφάνου Καραθεοδωρή Έν τή αποπερατώσει τών εργασιών της Έθνοσονελεΰσεως Έν Κωνσταντινουπολει "Εκ τοΰ Τυπογραφείου «Ή Ανατολή» Εΰαγγελινοϋ Μισαηλίδου. 1860. Εις 8ον, σ. 14. ΛΟΒ.Κ 1 II, ΚΜΜ—, ΒΚΧ 7820. 1. #-
Στεφάνου Καραθεοδωρή

Λόγος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Λόγος