8286.-Λόγος έκφοη'ηθεις παρά τοΰ Έξοχωτάτου Κυρίου 'Ιωάννου Κ. Άπο- στολίδου διδάκτορος της 'Ιατρικής Σχολής των Παρισίων, καθηγητοΰ της φιλοσοφίας έν τη Μεγάλη τοΰ Γένους Σχολή κτλ. Εις την έναρξιν των μαθημάτων του, κατά μήνα Σεπτέμβριον τοΰ 1859. Έν Κωνσταντινουπολει, Έκ τοΰ τυπογραφείου «Ό Βΰ- ζας», (Έν Γαλατά παρά τω Ξενοδοχεία) της Μεσογείου,) οδός Γιοργαντζιλάρ άριί). 77. 1860. Εις 8ον, ο. πλέον το>ν 12' (άνιίτυ.-tov κολοβόν. έν ΒΑΝ 2β). *
Ιωάννου Κ. Άπο-στολίδου

Λόγος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Λόγος