8284. Λόγος εκφωνηθείς εις την κηδείαν τοΰ αειμνήστου δικηγόρου ίππότου Άλοϊσίου Κουρτσολα ύπό τοΰ δικηγόρου κ. Δ. Μεταξά Σαντορίνη. [κάτω:] Έν Ζα- κΰνθω, τη 30 Ιουνίου ε. έ. 1860 Μ<ρ. εις φύλλον. Legrand 2122. *
Δ. Μεταξά Σαντορίνη

Λόγος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Λόγος