8283. - Λόγος εις το μνημόσυνον Ζήση Σωτηρίου, ύπο 'Ανδρέου Ρηγόπου- λου, εκφωνηθείς Τήν 17 'Απριλίου 1860 έν 'Αθήναις έν τη* πλατεία τοΰ ίεροΰ Ναοϋ της Ζωοδόχου Πηγής. 'Εκδίδεται ύπό της Νεολαίας και άλλων πολιτών. Έν 'Αθήναις, έκ τοΰ τυπογραφείου της Αυγής. ('Οδός Εύριπίδου οικία Ι. Χαλκοκονδύλη). 1860. Εις 8ον, σ. Ιδ. ΙΤοβλ. αριθ. 8114. Πράγματι δεν εΐχεν αποθάνει ό Ζ. Σωτηρίου, διαδοθέν- τος, ανακριβώς, οτι έ.τνίγη κατά τήν έί 'Ιταλίας έπάνοδόν του. ΛΟΒ.Κ 1ΊΙΙ.
Ανδρέου Ρηγόπου-λου

Λόγος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Λόγος