8282. - Λόγοι επιτάφιοι τέσσαρες και εις πανηγυρικός, συνταχί)έντες και έκφω- νηθέντες υπό Μιλτιάδου Ι. Βρατσάνου. Έν 'Αθήναις, 1860. Εις 8ον, σ. 43. ΕΤΒ 1000. *
Μιλτιάδου Ι. Βρατσάνου

Λόγοι επιτάφιοι

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Λόγοι επιτάφιοι