8279. - Λεξικόν τουρκικόν και γραικικόν συντεθέν παρά τοΰ έν μοναχοϊς Κυ- ρίου Ζαχαρίου Άγιορείτου τοΰ έκ Καισαρείας. Έν Βενετία 1860. Εις 16ον, σ. 61. ΕΤΒ 1395. *
Ζαχαρίου Άγιορείτου τοΰ έκ Καισαρείας

Λεξικόν τουρκικόν και γραικικόν

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Λεξικόν τουρκικόν και γραικικόν