8278. — Λεξικόν τής ελληνικής αρχαιολογίας, συγγραφέν μεν ύπύ διαφόρων λογίων και τοΰ έκδόντος αυτό διδάκτορος W. Smith. (Μετά 2ό0 περίπου εικόνων) μεταφρασθέν δε έκ τοΰ 'Αγγλικού πρωτοτύπου υπό Α. ΙΙανταζ^. Έν 'Αθήναις έκ τοΰ τυπογραφείου και λιθογραφείου Ίω. 'Αγγελοπούλου. (Κατά την όδόν 'Αθηνάς αριθ. 274). 1860- Εις 8ον μέγα, σ. ις' + 1300, μετά 36 πινάκων. ΕΒΕ. ΙΣΤ. 2596, ΑΒΑ.Ε 72.
W. Smith.

Λεξικόν της ελληνικής αρχαιολογίας

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Λεξικόν της ελληνικής αρχαιολογίας