8277.-Λεξικον Έλληνοτουρκικόν, συνταχθέν υπό Α. Θ. Φαρδύ, μέλους τοΰ γραφείου τών μεταφραστών της Υ. Πΰλης, πρ. Α', διερμηνέως της έν Βερολίνω'Οθω- μανικής Αυτοκρατορικής Πρεσβείας κτλ. και Κ. Ίβ». Φίοτιάδο·), Καθηγητού τής 'Οθω- μανικής εν τή Μεγάλη τοΰ Γένους Σχολή και έν τή τοΰ Σταυροδρομίου τών Είσο- δίων τής Παναγίας κτλ. Τόμος Πρώτος. Έν Κωνσταντινουπόλει, εκ τοΰ τυπογρφ.Ή 'Ανατολή, Εΰαγγελινοΰ Μισαηλίδου 'Οδός Τάχτ-έλ-Καλιά. 1860. Εις 4ον, σ. κδ'+488. Ό τόμος Δεύτερος (σ. 489-956) τφ 1864, ΒΚΧ 7131. -Χ-
Α. Θ. Φαρδύ

Λεξικον Ελληνοτουρκικόν

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Λεξικον Ελληνοτουρκικόν