8276. - Κωμωδία Ό Μετεμφιεσμένος εις πέντε πράξεις. Συνταχθείσα ΰπό Ν. Κ. Άθανασοπούλου. Έν 'Αθήναις. 1860. Εις 8ον, σ. 60. ΕΒ2. Θεολ. 962 (5). -*
Ν. Κ. Άθανασοπούλου

Κωμωδία Ό Μετεμφιεσμένος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Κωμωδία Ό Μετεμφιεσμένος