8273. Κ. Σ. Κόντου άπάντησις προς τα κατ' αύτοϋ έν τώ 142 αριθμώ τοΰ 'Αστέρος της 'Ανατολής γεγραμμένα. — Πολλοίς άντιλέγειν--------εν εθει.— Εις 8ον "Ανευ μνείας τόπου και έτους εκδόσεως, άλλα τοΰ 1860. ΦΜ—.
Κ. Σ. Κόντου

άπαντησις

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. άπαντησις