8270. — Κατηγορία Ό Κύριος 'Ανδρέας Λασκαράτος ζητφ ν' άποβαλθή ό Κύριος Κωνσταντίνος Λομπάρδος από την Βουλήν, καθό λαοπλάνος, ανήθικος και άθρησκος, [κάτω:] Έκ τοϋ τυπογραφείου «Ή Κεφαλληνία». Μφ. 0.21 Χ 0.36. "Οπισθεν: «Κατάλογος τών συνδρομητών τοΰ Λύχνου ή Λυχνιών, δια τήν μόνην Κεφαλ[λ]ηνίαν». "Ανευ χρονολογίας, αλλά τοϋ 1860. ΛΕΥ—. *
Ανδρέας Λασκαράτος

Κατηγορία

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Κατηγορία