8269. - Κατάλογος τών εκλογέων της Νήσου Ζακύνθου. Τών δικαιουμένων προτάσεως και ψήφου, προς έκλογήν τοϋ Περιοχικοϋ Συμβουλίου τοϋ Α' Τμήματος της εξοχής κατά τον Δ. Νόμον τοϋ Θ' Κοινοβουλίου. Έκ τοϋ Επαρχείου Ζακύνθου τη 29 Μαΐου 1860. Τυπ. ό Παρνασσός. Εις 8ον, σ. 4. Δ. Παπαγιαννόπουλος, έν Ίον. 'Ανθολογία, 4, αριθ. 39 - 40, σ. 19. -Η-

Κατάλογος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Κατάλογος