8267. - Κανονισμός τοΰ εν 'Αθήναις 'Ιδιωτικού Παιδαγωγείου διατηρουμέ- νου υπό Ι. Περίδου. Έν 'Αθήναις, Έκ τοϋ τυπογραφείου Ίο). 'Αγγελοπούλου. (Κατά την δδόν 'Αθηνάς αριθ. 274.) 1860. Εις 8ον, σ. 11. ΓΕΝ. Per. 536. -Χ-

Κανονισμός

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Κανονισμός