8265. - Καθήκοντα τών παίδων προς τους γονείς αυτών Κατά το γαλλικόν τοΰ Θ. Η. Βαρρώ. Προς χρήσιν τών δημοτικών σχολείων υπό Α. Παντα^. "Εκδοσις Τρίτη. Έπιδιωρθωμένη. Έν 'Αθήναις, Τΰποις 'Ιωάννου 'Αγγελοπούλου. (Κατά την όδόν Αθηνάς αριθ. 274). 1860. Εις IGov, σ. 64 + 1 α. ά. Πρβλ. αριθ. 7591. ΕΒΕ. ΠΑΙΔ. 5551. #
Θ. Η. Βαρρώ

Καθήκοντα των παίδων προς τους γονείς αυτών

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Καθήκοντα των παίδων προς τους γονείς αυτών