8264.- 'Ιωσήφ Γαριβάλδης. 'Ιδιωτικός και πολιτικός βίος αΰτοΰ. ύπό Δ. Π. Έν 'Αθήναις, τυπογραφεΐον Δ. Α. Μαυρομμάτη. 1860.
Δ. Π.

Ιωσήφ Γαριβάλδης. Ιδιωτικός και πολιτικός βίος αυτού.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ιωσήφ Γαριβάλδης. Ιδιωτικός και πολιτικός βίος αυτού.