8262.-Ίωάννης Ζαμπέλιος: [έν τέλει:] Θ. Γ. Κλάδας. Εις 8ον, σ. 38. "Ανευ τό.του και έτους, άλλα τοΰ 1860. ΔΑΚ—. *
Θ. Γ. Κλάδας.

Ιωάννης Ζαμπέλιος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ιωάννης Ζαμπέλιος