8261.-Ίστορικά Σκηνονραφήματα ύπό Σπυρίδωνος Ζαμπελίου. Εκδίδον- τος Ν. Δραγούμη. 'Αθήνησιν έκ τοΰ τυπογραφείου Λαζ. Δ. Βιλαρά 1860. Εις δον, σ. 161. ΕΒΕ. ΙΣΤ. 5299. *
Σπυρίδωνος Ζαμπελίου

Ιστορικά Σκηνογραφήματα

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ιστορικά Σκηνογραφήματα