8258. - 'Ιστορία τοΰ μικροΰ 'Ιωάννου εκθέτου παιδός υπό Θωμά Δάϋ, με- ταφρασθεΐσα εκ τοϋ Άγγλικοΰ υπό Γ. Κωνσταντινίδοο προς χρήσιν τών παίδων, έ'κδοσις τετάρτη έπιδιωρθωμένη. Έν Αθήναις εκ τοϋ τυπογραφείου της Λακωνίας. 1860. Εις 16ον, η. 100 + ε'. Πρβλ. αριθ. 6143. Κουμανούδης 3, 8. *
Θωμά Δάϋ,

Ιστορία του μικρού Ιωάννου

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ιστορία του μικρού Ιωάννου