8257. -'Ιστορία τοϋ ελληνικού έθνους, από των αρχαιοτάτων χρόνων μέ- χρι των νεωτέρων, χάριν τών πολλών έπεξεργασθεΐσα υπό Κ. Παπαρρ^γοπούλοο. τό- μος πρώτος.—«Ό λαός δ μελετών-----και περί της μελλούσης αύτοϋ τΰχης. Γκιζώ- τος.»—Έν 'Αθήναις Έκ της τυπογραφίας Σ. Παυλίδου. ('Οδός Βΰσσης αριθ. 815). 1860. Εις 8ον, σ. δ'+877 + η'. Ό τόμος δεύτερος τφ 1862. ΕΒΕ. ΙΣΤ. 3666.

Ιστορία του ελληνικού έθνους

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ιστορία του ελληνικού έθνους