8256. - 'Ιστορία της νήσου "Υδρας προ της (ελληνικής) επαναστάσεως τοϋ 1821 ύπο Γεωργίου Δ. Κριεζή. Εκδοθείσα επιμέλεια τών υιών αύτοΰ Π. και Ν. Κριεζή. Έν Πάτραις εκ της τυπογραφίας Λ. Σ. Άγαπητοΰ, Διευθυνομ. υπό Ε. Π. Χριστοδοΰλου. 1860.
Γεωργίου Δ. Κριεζή.

Ιστορία της νήσου Ύδρας

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ιστορία της νήσου Ύδρας