8255. - 'Ιστορία της αρχαίας 'Ελλάδος προς χρήσιν τών παίδων, μετ' εφαρμογής ηθικών παραγγελμάτων, υπό Λαμέ Φλερύ γάλλου συγγραφέως πολλών δι- δακτικών βιβλίων, μεταφρασθεΐσα εκ της δευτέρας εκδόσεως τοϋ γαλλικοϋ καϊ έν μέ- ρει τροποποιηθείσα μετά προσθήκης εικονογραφιών υπό Μάρκο?) Λ. -ακκορράφου. Έκδίδοται δαπάνη Περικλέους Ροντοποϋλου. Τόμος Πρώτος. Άθήνησι, Τΰποις Δ. Σ. Κοπίδα και Συντ. Έν όδώ 'Αθήνας, αρ. 257. 1860. Εις 8ον, φ. 2 ά. ά. + σ. δ' + 207. Τω αύτώ έ'ιει : Τόμος Δεύτερος, σ. 76. ΕΒΕ. ΠΑΙΔ. 545™. *
Λαμέ Φλερύ

Ιστορία της αρχαίας Ελλάδος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ιστορία της αρχαίας Ελλάδος