8251. — Ίκετήριος υποβληθείσα εις την σιίμπραξιν της Αϋτοϋ Έξοχότητος τοϋ λόρδ Μεγάλου Άρμοστοΰ σίρ Ε. Ν. Στόρι: [έν τέλει:] Τυπ. ή Ίονία. Εις 8υν, α. 1. Έν Κέρκυρα τ\\ 10 Μαΐου I860. Νικόλαος Αυλωνίτης Ιερεύς. Legrand 2114. -»·
Νικόλαος Αυλωνίτης

Ικετήριος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ικετήριος