8250. Ιδιωτικά Στιχουρνήματα 'Ηλίου Τανταλίδου.—«Και μαχόμην κατ' έμαυτόν εγώ». Όμ.Ίλ. Λ 271.—Έν Τεργέστη, Τΰποις τοϋ Αυστριακοί' Λόϋδ. 1860. Εις δον, σ. 8 ά. ά. + 343. ΕΒΕ. Ν. Φ. 1110, ΓΕΝ. MGL. 873.
Ηλίου Τανταλίδου

Ιδιωτικά Στιχουργήματα

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ιδιωτικά Στιχουργήματα