8247. - Θεολογικόν Έγχειρίδιον κατά μήμησιν Τής Κρήτης και Α. Λ. Περί τοϋ Πάπα και περί τών Επισκόπων, ύπό Tιμολεοντος Ίακομάκη. Έν Βου- κουρεστίοις, Έν τω Τυπογραφείφ τοϋ Annuntiiton.il. 1860. Εις 8ον, σ. 26. Κατά τοΰ Πάπα. ΜΙΒ —. -*-
Tιμολεοντος Ίακομάκη

Θεολογικόν Εγχειρίδιον

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Θεολογικόν Εγχειρίδιον